Scholengemeenschap

Onze school maakt deel uit van de Scholengemeenschap SEPTEM
De andere scholen van de scholengemeenschap zijn de Vrije scholen van:
Sleidinge - Ertvelde - Belzele - Doornzele - Rieme - Kluizen
Coördinerend directeur: De Heer Johan De Rycke

Visie van de scholengemeenschap SEPTEM

OPVOEDEND ONDERWIJS OP CHRISTELIJK-GELOVIGE BASIS.

Onze katholieke scholengemeenschap is een onderwijs- en opvoedingsgemeenschap met duidelijke doelstellingen die wij vinden in het 'Opvoedingsconcept voor het Katholiek Basisonderwijs in Vlaanderen'.
In schoolwerkplannen worden die regelmatig geactualiseerd. Die doelstellingen worden ook geconcretiseerd in een reglement voor haar personeelsleden en in een schoolreglement voor haar leerlingen.
Elke katholieke school is een vrije, door de Kerk erkende onderwijsinstelling, gegrondvest op de persoon van Jezus Christus. Gezien haar dienstbaarheid aan de Vlaamse Gemeenschap wordt ze door de overheid gesubsidieerd.

Scholengemeenschap 'Septem' biedt op een hedendaagse en pedagogisch verantwoorde wijze aan kinderen kwalitatief hoogwaardig onderwijs zowel op het vlak van de inhoud als op het vlak van de didactische verwerking (Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak).

Het opvoedend onderwijs is gericht op de begeleiding van alle kinderen bij het ontdekken van waarden en het verwerven van attitudes.
Scholengemeenschap 'Septem' stelt zich actief open voor al wie in onze maatschappij kansrijk en kansarm is (Werken aan de ontplooiing van ieder kind, vanuit een brede zorg).

Scholengemeenschap 'Septem' helpt de kinderen in hun groei naar verantwoordelijkheid en weerbaarheid en bereidt ze voor op hun taak op parochiaal, lokaal, regionaal, federaal, Europees en mondiaal vlak. Zo bewijst ze een dienst aan de gemeenschap waar zij thuishoort (werken aan de school als gemeenschap en organisatie).

Scholengemeenschap 'Septem' baseert zich op een levenshouding die gegroeid is uit de bijbels-christelijke geloofstraditie in verbondenheid met de kerkgemeenschap. In onze katholieke school leven wij 'in de Woorden van de Heer'. Vanuit de evangelische boodschap kunnen wij 'vreugde en hoop' wekken bij kinderen en volwassenen (Werken aan de schooleigen christelijke identiteit).

EEN HERKENBARE KATHOLIEKE SCHOLENGEMEENSCHAP.

Scholengemeenschap 'Septem' brengt een zo ruim mogelijke groep van mensen samen, die ze bezielt om de herkenbaarheid van haar katholieke scholen te bevorderen en van hun geloof te getuigen. In het bijzonder rekent zij erop dat haar personeel (al naargelang de functie) vrijmoedig de christelijke boodschap brengt.

Scholengemeenschap 'Septem' is een werk- en leefgemeenschap waarin men dagelijks gezamenlijk het christelijk geloof beleeft, in het bijzonder op de intense momenten van vreugde en pijn, van lukken en mislukken. Zij is gekenmerkt door haar zorg voor de beleving van de evangelische en tevens authentiek humane waarden. In het bijzonder biedt ze extra zorg voor de zwaksten. Ook de beleving van de christelijke solidariteit met de vierde en de derde wereld is haar eigen.

Scholengemeenschap 'Septem' waarborgt een geloofsaanbod aan de kinderen. Zij verwacht van alle betrokkenen bij elk van haar scholen dat zij eerbied opbrengen voor de christelijk-gelovige verankering van de school en voor haar geloofsaanbod.

Scholengemeenschap 'Septem' maakt werk van aangepaste pastorale animatie en van gebedsmomenten en sacramentele vieringen.

Scholengemeenschap 'Septem' vervult haar opdracht in een multireligieus en multicultureel samenlevingsverband. De samenstelling van de scholengemeenschap biedt daarvan een weerspiegeling. Onze christelijke identiteit is herkenbaar aan de getuigenis van haar leden. Die identiteit houdt o.a. in dat ook niet-christenen welkom zijn, dat wij de anderen met eerbied benaderen, dat wij op zoek gaan naar de waarheid, zonder die op te dringen, dat wij inzicht proberen bij te brengen, zonder de vrijheid van de anderen te kwetsen. Samen openstaan voor diepere levensvragen kenmerkt de katholieke school.

HOE REALISEREN WIJ ONZE OPDRACHT?

Het is een permanente opdracht voor een katholieke scholengemeenschap om gestalte te geven aan het christelijk-gelovig opvoedingsproject. Dat is de 'dragende zinshorizon' die richting geeft aan alles wat in de scholengemeenschap gebeurt.

Met onze scholengemeenschap trekken we op tocht. Om onze tocht zin te geven bepalen we de richting. Daarvoor hebben we vier wegwijzers.

'Met onze scholengemeenschap, waarin het personeel, de ouders, de vrijwilligers, 3de participanten, ... een onmisbare schakel zijn voor het realiseren van alle doelstellingen binnen Septem, trekken we op tocht. Om onze tocht zin te geven bepalen we de richting. Daarvoor hebben we vier wegwijzers.'

Tijdens onze tocht willen we ons laten helpen door de kracht van de Heilige Geest opdat ons leven en ons werk vrucht mogen dragen.

ONTMOETING.

Wij willen mensen écht ontmoeten, met onderlinge liefde als klemtoon en zorg voor de zwaksten als toetssteen. Ontmoeten gebeurt telkens op een zachte manier, met respect voor elkaar. Dat resulteert in een gemeenschap die in vrede met elkaar leeft. De eucharistie is daarvan een kernmoment en krachtbron.

VERKONDIGING.

De verkondiging van het Woord van God als een woord van leven voor vandaag is een belangrijke taak voor onze scholengemeenschap. Die verkondiging is als zaaien op het land. Wij geloven dat veel zaad terechtkomt in goede grond. Na veel geduld zullen we oogsten. Daarom willen we trouw blijven werken aan die verkondiging van Gods Woord.

DIENSTBAARHEID.

Wij willen ten dienste staan van onze medemensen : de kinderen en hun ouders, personeelsleden en medewerkers, de lokale gemeenschap, ... van arm en rijk, klein en groot, gelijkgezinden en andersdenkenden. Dienstbaarheid is liefde tonen, is vriendelijk en zacht zijn voor de anderen.

"Wat je aan de minste van de mijnen hebt gedaan, heb je ook aan Mij gedaan." Dat is de opvatting van Jezus. Jezus toont ons hoe we dienstbaar kunnen zijn.

VIEREN EN BEZINNEN.

Op belangrijke momenten bezinnen we ons over het leven. We willen het leven ook vieren. Sacramentele en andere vieringen zijn kruispunten op onze tocht.

In vreugde en in verdriet willen we ook biddend aandacht hebben voor elkaar.